KÉO CẮT BĂNG KEO-DAO LƯỠI DỌC GIẤY DELI

KÉO CẮT BĂNG KEO - LƯỠI DAO RỌC GIẤY DELI

Cắt băng dính Deli - 802

30,400 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính bằng sắt Deli - 823

31,900 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính cầm tay Deli - 801

29,100 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 808

23,600 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 809

59,300 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 810

31,600 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 811

18,800 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 819

71,500 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính Deli - 802

30,400 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính bằng sắt Deli - 823

35,000 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính cầm tay Deli - 801

30,500 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 808

25,500 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 809

59,300 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 810

33,400 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 811

19,700 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 819

71,500 đ 00 đ Liên Hệ

Dao trổ Deli - 2057

55,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2024

5,000 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2025

4,700 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2027

7,800 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2029

4,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2036

17,200 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2054

4,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2066

7,900 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy đại + lưỡi dao 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2068

36,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy đại 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2042

22,200 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy đại 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2043

25,200 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy đại 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2061

13,800 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy nhỏ 0.4 x 9 x 80mm Deli - 2053

8,260 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy trung 0.4 x 9 x 80mm Deli - 2031

11,000 đ 00 đ Liên Hệ

Dao trổ Deli - 2039

15,200 đ 00 đ Liên Hệ

Dao trổ Deli - 2058

9,900 đ 00 đ Liên Hệ

Dao trổ Deli - 2064

24,980 đ 00 đ Liên Hệ

Dao trổ inox Deli - 2034

9,800 đ 00 đ Liên Hệ

Dao trổ mini Deli - 2050

4,700 đ 00 đ Liên Hệ

Dao xén giấy 460x380mm Deli - 8012

690,000 đ 00 đ Liên Hệ

Lưỡi dao dọc giấy Deli - 2015

7,986 đ 00 đ Liên Hệ

Lưỡi dao rọc giấy 0.4 x 9 x 80mm Deli - 2012

7,791 đ 00 đ Liên Hệ

Lưỡi dao rọc giấy 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2011

16,192 đ 00 đ Liên Hệ

Kéo Deli - 6047

46,011 đ 00 đ Liên Hệ