Các loại Dao dọc giấy Deli

Các loại Dao dọc giấy Deli

Dao trổ Deli - 2057

50,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2024

5,000 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2025

4,700 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2027

7,800 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2029

4,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2036

16,000 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2054

4,300 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy Deli - 2066

7,700 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy đại + lưỡi dao 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2068

32,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy đại 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2042

21,100 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy đại 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2043

24,000 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy đại 0.5 x 18 x 100mm Deli - 2061

12,700 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy nhỏ 0.4 x 9 x 80mm Deli - 2053

8,100 đ 00 đ Liên Hệ

Dao rọc giấy trung 0.4 x 9 x 80mm Deli - 2031

10,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dao trổ Deli - 2039

14,100 đ 00 đ Liên Hệ

Dao trổ Deli - 2058

9,100 đ 00 đ Liên Hệ

Dao trổ Deli - 2064

24,300 đ 00 đ Liên Hệ

Dao trổ inox Deli - 2034

8,600 đ 00 đ Liên Hệ

Dao trổ mini Deli - 2050

4,700 đ 00 đ Liên Hệ

Dao xén giấy 460x380mm Deli - 8012

630,900 đ 00 đ Liên Hệ