Các loại Cắt băng keo Deli

Các loại Cắt băng keo Deli

Cắt băng dính Deli - 802

30,400 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính bằng sắt Deli - 823

35,000 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính cầm tay Deli - 801

30,500 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 808

25,500 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 809

59,300 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 810

33,400 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 811

19,700 đ 00 đ Liên Hệ

Cắt băng dính để bàn Deli - 819

71,500 đ 00 đ Liên Hệ